Fyodor Dostoyevski
Crime and Punishment CD2
2003
books & spoken

#    Title    Time    Info  
1 Crime and Punishment CD2 Track01 4:51
2 Crime and Punishment CD2 Track02 5:17
3 Crime and Punishment CD2 Track03 3:37
4 Crime and Punishment CD2 Track04 5:44
5 Crime and Punishment CD2 Track05 5:31
6 Crime and Punishment CD2 Track06 4:50
7 Crime and Punishment CD2 Track07 5:19
8 Crime and Punishment CD2 Track08 6:32
9 Crime and Punishment CD2 Track09 7:26
10 Crime and Punishment CD2 Track10 4:12
Total time 49:04