Graham Johnson
The Hyperion Schubert Edition, Volume 24: A Goethe Schubertiad
1995

CD 1
#    Title    Time    Info  
1 Schäfers Klagelied, D. 121 3:40
2 An Mignon, D. 161 1:36
3 Geistes-Gruss, D. 142 (third version) 1:30
4 Geistes-Gruss, D. 142 (sixth version) 2:06
5 Rastlose Liebe, D. 138 1:29
6 Der Gott und die Bajadere, D. 254 9:02
7 Tischlied, D. 234 1:27
8 Der Schatzgräber, D. 256 4:49
9 Der Rattenfänger, D. 255 2:26
10 Bundeslied, D. 258 2:26
11 Erlkönig, D. 328 4:23
12 Jägers Abendlied, D. 215 1:31
13 Jägers Abendlied, D. 368 2:35
14 Wer nie sein Brot mit Tränen ass, D. 478 no. 2 (first version) 2:07
15 Wer nie sein Brot mit Tränen ass, D. 478 no. 2 (second version) 1:46
16 Sehnsucht (Nur wer die Sehnsucht kennt), D. 359 2:19
17 Mignon (So lasst mich scheinen), D. 469a 0:22
18 Mignon (So lasst mich scheinen), D. 469b 0:38
19 Sehnsucht, D. 481 2:02
20 Sehnsucht, D. 656 3:09
21 An Schwager Kronos, D. 369 2:58
22 Hoffnung, D. 295 1:27
23 Mahomets Gesang, D. 549 3:50
24 Ganymed, D. 544 4:08
25 Der Goldschmiedsgesell, D. 560 2:02
26 Gesang der Geister über den Wassern, D. 484 4:45
27 Gesang der Geister über den Wassern, D. 705 7:50
Total time 78:23More releases

hyperion 034571130248
1995, United Kingdom, German, CD

FreeDB records

1

Links