Kylie Minogue & Keith Washington / If You Were With Me Now
3:13

from "If You Were With Me Now" album
by Kylie Minogue & Keith WashingtonVideo from YouTube.com