Albums Index • RÁG

   by Ravi Shankar, 1964
   by Ravi Shankar, 2000