VARIOUS ARTISTS
B.M.B
0

#    Title    Time    Info  
1 FESTIVO 5:57
2 歌劇魅影--第一屆校友團 6:53
3 Circus Bee 2:55
4 I Will Follow Him 3:15
5 The Cup of Life(聖盃之光) 4:39
6 YMCA--舞曲帝國 3:47
7 玫瑰狂歡節序曲 6:55
8 ALAMO 2:21
9 聖者進行曲 8:50
10 起錨進行曲(美國海軍軍歌) 2:54
11 雷神進行曲--交響樂-管樂 2:41
12 雙鷹進行曲 3:20
13 分列式進行曲(踢正步版) 2:35
14 歡迎進行曲 2:29
15 印凡卡其爾 2:40
16 國光進行曲 2:52
17 炮兵進行曲 2:33
18 樹影下的小路 3:17
19 首長進行曲 2:25
20 勇士進行曲--演唱版 2:29
21 國歌--管樂演奏 1:28
22 國旗歌--演場版 1:26
23 音效-軍歌(起床號角) 0:19
Total time 78:31