Toshin Acid Boy
1:30

from "Ryukyudisko O Tech" album
by RYUKYUDISKOVideo from YouTube.com